Hva kreves for å få byggetillatelse?

Du trenger som oftest byggetillatelse hvis du vil bygge en ny bygning, bygge til eller gjøre visse andre endringer. Du kan også trenge byggetillatelse for å sette opp et gjerde eller en mur, eller etablere et lager på tomten din. Iblant må du levere inn en såkalt byggemelding, selv om du ikke trenger en formell byggetillatelse. Kontakt din kommune for på få informasjon om det kreves byggetillatelse eller byggemelding for det du vil bygge.

Å bygge en ny bygning eller sette opp et tilbygg, krever som oftest byggetillatelse. Et tilbygg er, som det høres ut, når du øker en bygnings volum eller forlenger den i en retning, enten oppover, nedover eller til sidene. Også bygninger uten vegger, f.eks. større skjermtak eller carporter, krever vanligvis byggetillatelse. Hvilke dokumenter som kreves når du søker om byggetillatelse, kan variere fra kommune til kommune, og også avhengig av hva du har tenkt å bygge, men nedenfor følger en liste over det vanligste. Fasadetegninger beskriver bygningens utvendige utseende. Samtlige fasader som berøres, skal angis. Hvis marknivåene kommer til å bli endret, må man vanligvis også tegne inn nåværende og kommende marklinjer ut til tomtegrensen. De ulike fasadene skal ”navngis” med kompassretning. For eksempel ”Fasade mot øst”. Plantegning over bygningen skal vise rominndelingen sett ovenfra inkl. beskrivelser av hva man har tenkt å bruke rommene til. For eksempel garasje, bod, soverom, kjøkken med mer samt romstørrelsene i m². Eventuell kjøkkeninnredning samt fast innredning i baderom og vaskerom skal angis samt dører, vinduer og porter. Eventuelle trapper og høydeforskjeller skal også angis. En situasjonsplan er et kart der man viser hva som skal bygges og dets plassering på tomten. Avstanden mellom det som skal bygges og nærmeste eiendomsgrenser, skal angis og markeres tydelig på kartet. Situasjonsplanen skal være basert på et nybyggingskart innenfor detalj-/primærkartområde som viser eiendomsgrensene, eventuelle eksisterende hus samt ytre VA. Hvis du skal bygge utenfor planlagt område, vurderes det fra tilfelle til tilfelle hva som kreves, så hør med byggesaksbehandleren hvilket kart som kreves i ditt tilfelle. En seksjonstegning er en tegning som viser huset i profil og angir bygningens konstruksjon, metode for bygging av grunn, romhøyder, takkonstruksjon og lignende. Seksjonstegningen skal målsettes slik at romhøydene og bygningshøyden fremgår. I visse tilfeller krever kommunen også at du trenger en kontrollansvarlig som hjelper deg med byggeprosessen og opprettelse av en kontrollplan. På enklere bygninger som garasjer er dette imidlertid ganske uvanlig. Trenger du en kontrollansvarlig, kan du søke etter godkjente personer ”her”. I blant krever kommunen også tydeligere konstruksjonstegninger, særlig for takstoler, før byggestart. I så fall er det bare å ta kontakt, så løser vi det. Når du har fått byggetillatelse, må du begynne å bygge innen 2 år og ha bygd ferdig innen 5 år.